A A A

Ogłoszenie dot. realizacji projektu pn."Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam"

18.03.2019 Kategoria: Informacje


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu  realizuje  projekt pn. ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, działanie 8.3  Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, który współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – konkurs RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16

 

Celem projektu jest zwiększenie potencjału wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam” w Mielcu poprzez rozbudowę jej oferty oraz wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie u co najmniej 422 osób z niepełnosprawnościami, poprawę jakości życia u co najmniej 486 osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Mieleckiego – korzystających
z wypożyczalni Uczestników Projektu od I 2018r do XI 2019r.

 

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie
o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne zarówno kobiet i mężczyzn w różnym wieku (w tym dzieci), o różnym poziomie wykształcenia, pracujących, niepracujących, uczących się, nie uczących się zamieszkałych na terenie Powiatu Mieleckiego.

W ramach projektu zaplanowano dla Uczestnika Projektu:

<![·         korzystanie z specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego w celu kompensowania utraconej sprawności m.in. rowery rehabilitacyjne, orbitreki, bieżnie, łóżka rehabilitacyjne, wózki toaletowo-prysznicowe, koncentratory tlenu, rowery trójkołowe
i czterokołowe, rowery tandemy, rampy najazdowe teleskopowe i wiele innych,

<![·        doradztwo w zakresie obsługi i wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego lub wspomagającego przez fizjoterapeutę

<![·        dowóz sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego (wielkogabarytowego) do miejsca zamieszkania oraz odbiór tego sprzętu,

<![·         montaż i demontaż sprzętu rehabilitacyjnego lub wspomagającego na miejscu zamieszkania.

 

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie należy spełniać następujące kryteria:

<!·       posiadać status osoby niepełnosprawnej udokumentowany  orzeczeniem o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,

<![·         zamieszkiwać na terenie Powiatu Mieleckiego

<![·       posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność korzystania z danego sprzętu.

 

Wniosek o wypożyczenie sprzętu dostępny jest w siedzibie PCPR w Mielcu oraz na stronie internetowej www.pcprmielec.pl w zakładce „Projekty z EFS”  -  „Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam”.

 

Bliższe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu,
ul. Żeromskiego 34, pok. 5, tel. 17 78 00 433.

 

Okres realizacji projektu od 01.01.2018r. do 30.11.2019r.

Zapraszamy osoby spełniające kryteria do udziału w projekcie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano