Przetarg na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego w ramach EFS.

31.01.2019 Kategoria: Informacje


Powiat Mielecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” w ramach projektu pn.: ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych”.

Zamówienie obejmuje dostawę następującego sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego „Nie jesteś sam” w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34:

 

 • Mata ozonowa do hydromasażu wraz z generatorem – 3 szt.,
 • Rękaw do masażu limfatycznego kończyny górnej – 2 szt.,
 • Rękaw do masażu limfatycznego kończyny dolnej –2 szt.,
 • BOSU – trener równowagi – 1 szt.,
 • Ławka do ćwiczeń – 1 szt.,
 • Zestaw obciążeń (sztangi) – 1 szt.,
 • Wirówka do hydromasażu rąk i nóg – 2 szt.,
 • Bieżnia elektryczna – 3 szt.,
 • Koncentrator tlenu – 5 szt.,
 • Orbitrek – 4 szt.,
 • Rotor elektryczny – 2 szt.,
 • Rower rehabilitacyjny poziomy – 5 szt.,
 • Rower trójkołowy – dla dorosłych – 5 szt.,
 • Rower trójkołowy – dla dzieci – 6 szt.,
 • Blat na łóżko – 4 szt.,
 • Łóżko wspomagające – 20 szt.,
 • Drabinka łóżkowa – 4 szt.,
 • Podparcie pod plecy – 2 szt.,
 • Poduszka klin pod nogi – 2 szt.,
 • Rama asekuracyjna do sedesu – 2 szt.,
 • Uchwyt na wysięgniku – 1 szt.,
 • Wózek toaletowo-prysznicowy na dużych kołach – 2 szt.,
 • Krzesło obrotowe wannowe (siedzisko) – 4 szt.,
 • Wózek toaletowo-prysznicowy na małych kołach – 5 szt.

Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 25 marca  2019 r.

Kryteria wyboru oferty:

 • Cena brutto - 60%
 • Okres gwarancji - 40%

 

Oferty można składać osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34, w pok. nr 10 w terminie do dnia 08.02.2019 r. do godziny 10:00.

Ogłoszenie o przetargu oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać   „ Wnioski i dokumenty  – Projekt 8.3 Przetarg na dostawę sprzętu  rehabilitacyjnego i wspomagającego w ramach EFS”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano