A A A

Informacja dla klientów PCPR i PZON w Mielcu

13.03.2020 Kategoria: Informacje


W związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w kraju i w województwie podkarpackim, mając na względzie bezpieczeństwo klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania Niepełnosprawności w Mielcu oraz pracowników obsługujących, zwracam się do Państwa z prośbą o graniczenie wizyt w tut. Urzędzie oraz odroczenie, w miarę możliwości, załatwianie spraw urzędowych. Jeżeli jest to możliwe w sytuacjach niewymagających osobistego stawiennictwa zachęcamy do korzystania z kontaktu telefonicznego, listowego lub usług elektroniczny (ePUAP, SOW, maila.)

Dane kontaktowe Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu:

tel. (17) 78 00 470

e-mail: pcpr@powiat-mielecki.pl

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego  tel. (17) 78 00 433

Aktywny Samorząd tel. (17) 78 00 475

Dział ds. rehabilitacji społecznej (17) 78 00 472

Punkt Interwencji Kryzysowej, Poradnictwo Specjalistyczne (17) 78 00 505

 Dane kontaktowe Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności w Mielcu:

 tel. (17) 78 00 478,

       (17) 78 00 477 

e-mail: pzo@pcprmielec.pl 

 Ponadto informujemy, że od dnia 16.03.2020r.  w związku z zaistniałą sytuacją zmienione zostały godziny przyjmowania stron: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 11.00

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu informuje o odwołaniu posiedzeń składów orzekających zaplanowanych  od dnia 16 marca 2020r. z powodu braku możliwości skompletowania składu orzekającego. O nowym terminie komisji zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie.

Wsparcie psychologiczne udzielane  jest w godzianch od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku pod numerami telefonu:

17 78 00 505

17 78 00 474

737 161 019

Beata Kardyś

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu ,

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano