A A A

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności został powołany przez Starostę Powiatu Mieleckiego po uzyskaniu zgody Wojewody Podkarpackiego. Działa od 1999 roku.

Zespół zajmuje się;

 • orzekaniem o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • orzekaniem o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • wydawaniem orzeczeń do ulg i uprawnień dla osób posiadających orzeczenia
  o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,
 • wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień
  niepełnosprawności,
 • wydawaniem kart parkingowych.

Zespół działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2018r. poz.511 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy, tj.:

 • rozporządzenia MGPiPS z dnia15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności
  i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2015r. poz.1110),
 • rozporządzenia MPiPS z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny
  niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. nr 17 poz. 162 z późn.zm.).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2018r. poz.511 z późn. zm.) osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

Zgodnie z definicjami zawartymi w art. 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2018r. poz.511 z późn. zm.) osoby, które ukończyły 16 rok życia zaliczane są do jednego z trzech stopni niepełnosprawności:

 • do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
 • do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 • do lekkiego stopnia niepełnoprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Pracownicy Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu, udzielają również mieszkańcom powiatu mieleckiego pełnej informacji w zakresie ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym tj.: ulgi w przejazdach MKS, PKS, PKP, ulgi telekomunikacyjnej, ulgi w opłacie abonamentu RTV, możliwości uzyskania karty parkingowej, możliwości korzystania z dofinansowania udziału w turnusach rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu ortopedycznego, likwidacji barier architektonicznych, oraz z możliwości skorzystania z odpisu od podatku przysługującego osobie niepełnosprawnej - w stopniu umiarkowanym i znacznym, możliwości uzyskania wsparcia i pomocy w instytucjach realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej, realizowanych programów na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym programów dotyczących młodzieży niepełnosprawnej, umożliwiających uzyskanie środków finansowych na pokrycie kosztów nauki w szkołach wyższych (np. Program „Student").

W skład Zespołu wchodzą:

 • lekarze,
 • psycholodzy,
 • pracownicy socjalni,
 • pedagodzy,
 • doradcy zawodowi,

których na wniosek Przewodniczącego powołuje Starosta Powiatu Mieleckiego.

Każdorazowo, w postępowaniu orzeczniczym o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, uczestniczy od 3 do 5 osób - członków składu orzekającego. Są to:

 • lekarz, jako przewodniczący składu orzekającego,
 • pracownik socjalny oceniający występujące ograniczenia w zdolności do samodzielnej egzystencji i pełnieniu ról społecznych oraz stopień uzależnienia od innych osób w codziennym funkcjonowaniu,
 • doradca zawodowy dokonujący oceny posiadanych kwalifikacji i predyspozycji zawodowych oraz indywidualnych przeciwwskazań do wykonywania zatrudnienia,
 • psycholog, który bada występowanie dysfunkcji psychicznych warunkujących trudności w samodzielnym funkcjonowaniu.

Przewodniczący Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wyznacza członków składu orzekającego: lekarza właściwego ze względu na rodzaj schorzenia dla rozpatrzenia danej sprawy (internistę, pediatrę, psychiatrę, neurologa, okulistę, pulmunologa, laryngologa, endokrynologa) oraz pozostałych członków składu orzekającego. Termin załatwienia wniosku wynosi 30 dni.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności należy dołączyć:

 • zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione na druku do potrzeb orzekania
  o niepełnosprawności , wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku,
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (kserokopia dokumentacji medycznej potwierdzona za zgodność z oryginałem).


Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2015r., poz. 1110) osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia, jeśli nie nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia.

Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień należy dołączyć:

 • posiadaną dokumentację medyczną,
 • orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy,
 • inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Do wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej należy dołączyć:

 • kserokopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub prawomocnego orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
 • 1 zdjęcie.

Posiedzenia składów orzekających odbywają się w wyznaczonych terminach w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu. Zespół dysponuje pomieszczeniami spełniającymi warunki organizacyjne i techniczne, zapewniającymi swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym. Są to:

 • dwa gabinety lekarskie, jako odrębne pomieszczenia,
 • pomieszczenia do badań i rozmów przeprowadzanych przez specjalistów, umożliwiające prowadzenie rozmów w sposób zapewniający dyskrecję,
 • punkt udzielający informacji o trybie i zasadach postępowania w zakresie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, w którym również przyjmowane są wnioski osób niepełnosprawnych (pokój 1A)
 • poczekalnie i toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

KONTAKT

Siedziba - ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec

Telefony:           

Przewodniczący Beata Kardyś - (017) 78-00-470

Sekretarz Anna Sędłak - (017) 78-00-477

Pracownicy obsługi administracyjnej - (017) 78-00-477, 78-00-478, 78-00-479

Fax - (017) 78-00-473

Adres e-mail - pzo@pcprmielec.pl

Godziny urzędowania:

Poniedziałek - Piątek w godz: 7:30 - 15:30

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano