A A A

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

 

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

 

„Jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od siebie”

                                                                 Gandhi

 

Program korekcyjno-edukacyjny skierowany jest do osób stosujących przemoc domową. Jego celem jest przede wszystkim zahamowanie przemocy oraz zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc domową w taki sposób, by uczestnicy programu:

 • nauczyli się zachowań pozbawionych przemocy,
 • nabyli wiedzę w zakresie konsekwencji zachowań przemocowych,
 • umieli identyfikować zachowania przemocowe wobec bliskich,
 • umieli panować nad emocjami,
 • umieli kontrolować agresję.

 

GRUPA KOREKCYJNO - EDUKACYJNA

W ramach programu prowadzona jest grupa korekcyjno-edukacyjna, skierowana do mężczyzn. Kandydaci do udziału w grupie korekcyjno-edukacyjnej mogą zgłaszać się z własnej inicjatywy lub być kierowani przez kuratorów sądowych, Prokuraturę, Sąd, członków grup roboczych lub zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dzielnicowych Policji, pracowników socjalnych. Przed przystąpieniem do programu niezbędne jest spotkanie z psychologiem w celu kwalifikacji do programu. Konsultacja odbywa się podczas indywidualnego spotkania z psychologiem PCPR w Mielcu.  Po podpisaniu Kontraktu uczestnik bierze udział w zajęciach grupowych.

 

SPOTKANIA GRUPY KOREKCYJNO-EDUKACYJNEJ

Zajęcia odbywają się cyklicznie. Grupa ma charakter zamknięty. Czas trwania programu obejmuje 2 h dydaktyczne zajęć indywidualnych z psychologiem oraz 62 godziny dydaktyczne zajęć grupowych, które uczestnicy realizują zazwyczaj podczas 16 spotkań.

Zajęcia programu odbywają się raz w tygodniu, w godzinach od 16.00 do 19.00

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ DO PROGRAMU?

Wystarczy zadzwonić pod nr tel. 17 78 00 505 lub zgłosić się osobiście do PCPR w Mielcu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. Pracownik udzieli szczegółowych informacji dotyczących programu kor-edukacyjnego w pokoju 11A (Punkt Interwencji Kryzysowej).

  

GDZIE?

Spotkanie indywidualne i spotkania grupowe odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34.

 

ZAPRASZAMY !!!

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano