A A A

PROGRAM PFRON - "SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ- MOBILNOŚĆ" - Mieszkanie dla absolwenta

aqFwYqVI2DsAAAAASUVORK5CYII=System obsługi wsparcia - przejdz do strony głównej

Informacja o przystąpieniu Powiatu Mieleckiego do Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” pt. „Mieszkanie dla absolwenta”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022r. PFRON uruchomił w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) nabór wniosków o dofinansowanie z Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta.  

Program realizowany będzie w latach 2022 – 2026. Realizatorem programu w Powiecie Mieleckim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu ul. Żeromskiego 34, . Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2023r.

Celem Programu jest wzrost niezależności osób z niepełnosprawnością oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

1. Program skierowany jest do osób które:
  1) posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu  umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  2) posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
  3) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  4) złożą oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  5) złożą oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

2. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.

3. Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:
  1) od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  2) od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, analogicznie jak wyżej;
  3) od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, analogicznie jak wyżej.

Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajmu zależy od:

– lokalizacji przedmiotu dofinansowania (miasto wojewódzkie, gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim, pozostałe gminy w danym województwie);

– aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;

– sposobu poruszania się beneficjenta (38% wartości ww. wskaźnika dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego i 28% dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka).

Na stronie PFRON  co kwartał opublikowane są maksymalne kwoty dofinansowania  w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta dostepne w poszczególnych jednostkach terytorialnego

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie PFRON www.pfron.org.pl

Treść programu: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/program/

Szczegółowe zasady finansowania programu: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/

Program: „Mieszkanie dla absolwenta” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program PFRON „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Dostępne Mieszkanie

aqFwYqVI2DsAAAAASUVORK5CYII=System obsługi wsparcia - przejdz do strony głównej

Informacja o przystąpieniu Powiatu Mieleckiego do programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” pt. „Dostępne Mieszkanie” 

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne Mieszkanie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022r. PFRON uruchomił w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) nabór wniosków o dofinansowanie z Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne Mieszkanie.  

Program realizowany będzie w latach 2022 – 2025. Realizatorem programu w Powiecie Mieleckim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Mielcu ul. Żeromskiego 34. Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2024r.

Celem programu jest wzrost niezależności osób z niepełnosprawnością oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

 1. Program „Dostępne mieszkanie” skierowany jest do osób, które:
  1) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  2) złożą oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
    3) złożą oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
    4) w momencie składania wniosku nie ukończyły 65 roku życia.
 2. Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.
 3. Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez BGK w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Maksymalna wysokość dofinansowania stanowi udokumentowaną różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego lub udokumentowaną różnicę wartości mieszkań zamienianych, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Na stronie PFRON opublikowano maksymalne kwoty dofinansowania w III kwartale 2022r. w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne Mieszkanie –  https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/maksymalne-kwoty-dofinansowania-w-iii-kwartale-2022-roku-w-ramach-programu-samodzielnosc-aktywn/

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie PFRON www.pfron.org.pl

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

Treść programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-obowiazujaca/

Szczegółowe zasady finansowania programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/

 

Program: „Dostępne mieszkanie” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano