A A A

PROGRAM PFRON - "SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ- MOBILNOŚĆ" - Mieszkanie dla absolwenta

aqFwYqVI2DsAAAAASUVORK5CYII=System obsługi wsparcia - przejdz do strony głównej

Informacja o przystąpieniu Powiatu Mieleckiego do Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” pt. „Mieszkanie dla absolwenta”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022r. PFRON uruchomił w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) nabór wniosków o dofinansowanie z Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta.  

Program realizowany będzie w latach 2022 – 2026. Realizatorem programu w Powiecie Mieleckim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu ul. Żeromskiego 34, . Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2023r.

Celem Programu jest wzrost niezależności osób z niepełnosprawnością oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

1. Program skierowany jest do osób które:
  1) posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu  umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  2) posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
  3) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  4) złożą oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  5) złożą oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

2. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 36 miesięcy.

3. Dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:
  1) od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  2) od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu, analogicznie jak wyżej;
  3) od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu, analogicznie jak wyżej.

Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajmu zależy od:

– lokalizacji przedmiotu dofinansowania (miasto wojewódzkie, gminy sąsiadujące bezpośrednio z miastem wojewódzkim, pozostałe gminy w danym województwie);

– aktualnej wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującej na poszczególnych poziomach terytorialnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał;

– sposobu poruszania się beneficjenta (38% wartości ww. wskaźnika dla osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego i 28% dla osoby poruszającej się bez pomocy wózka).

Na stronie PFRON  co kwartał opublikowane są maksymalne kwoty dofinansowania  w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla Absolwenta dostepne w poszczególnych jednostkach terytorialnego

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie PFRON www.pfron.org.pl

Treść programu: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/program/

Szczegółowe zasady finansowania programu: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/

Program: „Mieszkanie dla absolwenta” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program PFRON „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Dostępne Mieszkanie

aqFwYqVI2DsAAAAASUVORK5CYII=System obsługi wsparcia - przejdz do strony głównej

Informacja o przystąpieniu Powiatu Mieleckiego do programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” pt. „Dostępne Mieszkanie” 

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne Mieszkanie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu informuje, że w dniu 3 sierpnia 2022r. PFRON uruchomił w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) nabór wniosków o dofinansowanie z Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne Mieszkanie.  

Program realizowany będzie w latach 2022 – 2025. Realizatorem programu w Powiecie Mieleckim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Mielcu ul. Żeromskiego 34. Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2024r.

Celem programu jest wzrost niezależności osób z niepełnosprawnością oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.

 1. Program „Dostępne mieszkanie” skierowany jest do osób, które:
  1) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  2) złożą oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
    3) złożą oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
    4) w momencie składania wniosku nie ukończyły 65 roku życia.
 2. Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.
 3. Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez BGK w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Maksymalna wysokość dofinansowania stanowi udokumentowaną różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego lub udokumentowaną różnicę wartości mieszkań zamienianych, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Na stronie PFRON opublikowano maksymalne kwoty dofinansowania w III kwartale 2022r. w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne Mieszkanie –  https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/maksymalne-kwoty-dofinansowania-w-iii-kwartale-2022-roku-w-ramach-programu-samodzielnosc-aktywn/

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie PFRON www.pfron.org.pl

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/

Treść programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-obowiazujaca/

Szczegółowe zasady finansowania programu:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/szczegolowe-zasady-finansowania-programu/

 

Program: „Dostępne mieszkanie” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.