A A A

Deklaracja dostępności serwisu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu

Wstęp deklaracji

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 177800470
Faks: +48 177800473
E-mail: pcpr@powiat-mielecki.pl 
Adres korespondencyjny: ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec
Adres ESP: pcprmielec

Data publikacji strony internetowej: 2018 rok.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości są podpisane tekstem alternatywnym i otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
Pliki JPG, PNG w zdecydowanej większości posiadają tekst alternatywny. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
Pliki, które nie zostały wytworzone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu są wyłączone z dostępności.
Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR

W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.pcprmielec.pl spełnia wymagania w 97,94%.

Ułatwienia na stronie www

Strona  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu posiada następujące ułatwienia:

podwyższony kontrast (czarne tło - żółte litery, żółte tło – czarne litery, czarne tło – białe litery)
możliwość trzystopniowego ustawienia wielkości liter na stronie
mapa strony
Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Kardyś, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 
17 78 00 470 oraz mailowo pcpr@powiat-mielecki.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Mielcu, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu mieści się w parterowym wolno stojącym budynku. Do budynku prowadzą 2 wejścia przeznaczone dla klientów instytucji w tym dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne jest pozbawione barier architektonicznych, dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Drugie wejście znajduje się z drugiej strony budynku przy parkingu prowadzą schody oraz pochylnie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu przyjmuje wnioski w pokoju nr 1A.

Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyjmuje pokój 10.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego mieści się w pokoju 5.

W budynku jest łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Z przodu budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych a także z tyłu budynku jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe w bezpośrednim sąsiedztwie pochylni prowadzącej do wejścia.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii w holu budynku mieszczą się dwa stanowiska obsługi klienta, w których można załatwić sprawy z zakresu działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu jak i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu.

Podstawa prawna:

art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 poz. 426, z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu  nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu.