A A A
 • LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ , TECHNICZNYCH, USŁUGI TŁUMACZA JEZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA-PRZEWODNIKA

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu podejmuje szereg działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier ułatwiających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie.

   

  O dofinansowanie ze środków PFRON zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

  • Na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które maja trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
  • Na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,
  • Na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

  Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się
  o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten, był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

  Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się , technicznych, usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.

  Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągi trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

  Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

  Dofinansowanie zadań ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

   

  • Likwidacja barier architektonicznych

  O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), które spełniają łącznie następujące warunki:

  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, o którym mowa w art. 1. lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji o zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem
   1 stycznia 1998r;
  • osoby mające duże trudności w poruszaniu się co potwierdzone zostanie aktualnym ważnym 3 miesiące od daty wystawienia, zaświadczeniem lekarskim;
  • są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

   

  • Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych

  O dofinansowanie zakupu urządzeń (wraz z montażem) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, ze środków finansowych PFRON, mogą ubiegać się osoby fizyczne (w tym małoletnie), które spełniają łącznie następujące warunki:

  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, o którym mowa w art. 1. lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji o zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem
   1 stycznia 1998r;
  • mają trudności w komunikowaniu się lub techniczne, potwierdzone ważnym,
   3 miesiące od daty wystawienia, zaświadczeniem lekarskim;
  • w miejscu zamieszkania istnieją bariery techniczne utrudniające funkcjonowanie

   

  Dokumenty do pobrania w zakładce Wnioski i dokumenty – „Wnioski – Likwidacja barier (LBA, LBT, LBK) tłumacz języka migowego lub  tłumacza-przewodnika”