A A A

NABÓR WNIOSKÓW W 2018 R. W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD”
Powiat Mielecki zaprasza osoby niepełnosprawne do składania wniosków w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”.

Osoby uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach w/w programu to osoby w wieku do 18 lat, w wieku aktywności zawodowej lub pozostające w zatrudnieniu, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu lub wzroku. W przypadku niepełnoletnich adresatów programu (dzieci i młodzieży do lat 18), wnioskodawcą jest jeden z rodziców sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną lub opiekun prawny.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do pomocy:

1) Moduł I obszar A zadanie 1 – w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

2) Moduł I obszar A zadanie 2 – w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

3) Moduł I obszar B zadanie 1 – w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

4) Moduł I obszar B zadanie 2 – w dofinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

5) Moduł I obszar C zadanie 2 – w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

6) Moduł I obszar C zadanie 3 – w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

7) Moduł I obszar C zadanie 4 - w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

8) Moduł I obszar D – w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. opłacie za żłobek lub przedszkole (dot. każdego rodzaju niepełnosprawności ale tylko w stopniu znacznym lub umiarkowanym),

9) Moduł II – w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dot. każdego rodzaju niepełnosprawności ale tylko w stopniu znacznym lub umiarkowanym).

UWAGA !!! OSOBY Z UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE O DOFINANSOWANIE WYNIKAJĄCE Z PUNKTU 1, 2, 8 i 9.

Wnioski w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przyjmowane są odpowiednio do 30 marca i 10 października 2018 roku i rozpatrywane są w dwóch cyklach:

1. Cykl I – wnioski złożone do dnia 30 marca 2018 roku, rozpatrywane są do dnia 30 maja 2018 roku,

2. Cykl II – wnioski złożone do dnia 10 października 2018 roku, rozpatrywane są do dnia 30 listopada 2018 roku.

WNIOSKI W RAMACH MODUŁU I MOŻNA POBIERAĆ I SKŁADAĆ DO 30 SIERPNIA 2018 R. W SIEDZIBIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIELCU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 34. Więcej informacji można uzyskać w siedzibie PCPR w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34, pod nr telefonu: 17 78 00 470, 17 78 00 472, 17 78 00 475, na stronie internetowej www.pcprmielec.pl, www.pfron.org.pl.

Druki wniosków do pobrania w dziale "Wnioski i dokumenty do pobrania" oraz"Pliki do pobrania" - Aktywny Samorząd 2018

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano