A A A

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi zajęcia wspierająco – aktywizujące i terapeutyczne w parterowym skrzydle budynku PSOUU Koło w Mielcu.

Dom funkcjonuje  w oparciu o Statut, Regulamin, Program Działalności oraz Plan Pracy (na każdy rok), uzgadniany z Wojewodą Podkarpackim, zatwierdzany przez jednostkę prowadzącą - PSOUU Koło w Mielcu oraz zlecającą – Starostwo Powiatowe w Mielcu.

ŚDS jest placówką dziennego pobytu dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie, zamieszkałych na terenie powiatu mieleckiego. Jest domem typu A, B, C.

TYP A - obejmuje osoby przewlekle psychicznie chore

TYP B – osoby upośledzone umysłowo

TYP C – osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 

ŚDS obejmuje wsparciem osoby, które wymagają pomocy w życiu, w środowisku rodzinnym i społecznym.  

Głównym założeniem pracy wspierająco - aktywizującej oraz terapeutycznej prowadzonej w ŚDS, jest takie oddziaływanie na osoby niepełnosprawne intelektualnie, aby uzyskały szeroko rozumianą samodzielność i niezależność, przekładającą się na wzrost jakości życia a nawet możliwość podjęcia pracy.  Ponadto podejmowane działania mają na celu wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, dbania o godność ludzką, miejsce w rodzinie i społeczności.

ŚDS poprzez świadczone usługi zapewnia właściwe traktowanie, komunikację i relacje z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, oparte na szacunku, partnerstwie, akceptacji, indywidualnym podejściu, poczuciu tożsamości, oraz zachowaniach odpowiednich do wieku, tworzeniu warunków do szeroko rozumianego rozwoju. 

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Wojsławska 278,

39-300 Mielec

 Tel/fax:17 583 74 17, 17 583 97 16, 17 586 35 22

 strona internetowa: http://www.psouu.mielec.pl