A A A

Warsztat terapii zajęciowej

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w warsztatach terapii zajęciowej.

Warsztat terapii zajęciowej oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacja przez warsztat terapii zajęciowej tego celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

* umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających

* uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się:

* formy rehabilitacji,
* zakres rehabilitacji,
* metody i zakres nauki umiejętności,
* formy współpracy z rodziną lub opiekunami,
* planowane efekty rehabilitacji,
* osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji.

Na terenie Powiatu Mieleckiego działa Warsztat Terapii Zajęciowej z siedzibą w Mielcu przy ul. Kocjana 15. Jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielcu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mielcu funkcjonuje 10 pracowni, gdzie 60 uczestników nabywa umiejętności z różnych dziedzin:

* w pracowni rękodzieła artystycznego 6 uczestników nabywa umiejętności w zakresie prac plastycznych z wykorzystaniem odpadów skór licowych,
* w pracowni stolarsko-tapicerskiej 7 uczestników wykonuje ramki drewniane, płaskorzeźby, uczyło się czyszczenia desek, uczy się używania sprzętu stolarskiego, montażu elementów meblowych i oprawiania reprodukcji,
* w pracowni krawiecko-dziewiarskej 4 uczestników uczy się przyszywania guzików, szycia na maszynie, wykonywania szablonów, różnych ściegów, fastrygowania, wyszywania ściegiem krzyżykowym,
* w pracowni introligatorsko-papierniczej 7 uczestników uczy się klejenia różnych gatunków papieru, oprawy książek, wykonywanie różnowymiarowych kopert, pudełek ozdobnych, opraw dyplomów i pism okolicznościowych,
* w pracowni gospodarstwa domowego 6 uczestników uczy się posługiwania podstawowym sprzętem AGD oraz przygotowywania potraw,
* w pracowni plastycznej 7 uczestników wykonuje prace plastyczne przy użyciu różnych technik (malowanie, kolaż, zdobienie szkła, ceramiki, wyrobów z drewna i innych tworzyw),
* w pracowni tkackiej 6 uczestników uczy się wykonywania prac z zakresu tkactwa - makramy, gobeliny,
* w pracowni komputerowej 7 uczestników nabywa umiejętności z zakresu samodzielnego uruchamiania sprzętu komputerowego, pracy z programami użytkowymi, pisanie przy pomocy klawiatury, obsługi drukarki i skanera,
* w pracowni plastyczno - ceramicznej 5 uczestników realizuje rehabilitację zawodową poprzez wykonywanie prac z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych m.in. malowanie i zdobienie przedmiotów ze szkła, drewna, metalu i tworzyw sztucznych, wykonują też będą proste prace z zakresu ceramiki.
W pracowni przystosowania do życia codziennego 5 uczestników nabywa umiejętności pomocne w jak największej samodzielności w życiu codziennym oraz w miarę indywidualnych możliwości umiejętności zawodowe, które były by pomocne przy podjęciu pracy w warunkach chronionych. Wszyscy uczestnicy zajęć objęci są rehabilitacją ruchową

Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielcu
39-300 Mielec
ul.Kocjana 15

Tel/fax: 17 58 52 580
strona internetowa:www.wtz.mielec.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano