A A A

Projekt "Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu realizuje projekt pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - Konkurs nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-006/16. Celem głównym projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej” jest poprawa funkcjonowania i jakości życia 35 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Mieleckiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez doskonalenie 23 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej na terenie Powiatu Mieleckiego.

W ramach projektu zaplanowano następujące wsparcie:

• Akademii Rodzica – dla rodziców zastępczych, której celem jest wzrost ich kompetencji wychowawczych oraz nabycie nowych umiejętności wychowawczych,

• Treningu Kompetencji Społecznych z Treningiem Twórczego Myślenia – dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, którego celem jest nabycie, wzmocnienie kompetencji społecznych, samodzielności, poczucia osobistej sprawczości oraz uwolnienie potencjału twórczego,

• Grupę Wsparcia – dla rodziców zastępczych, której celem jest wymiana doświadczeń, wsparcie os. pełniących tę samą rolę, wzrost świadomości własnych uczuć i potrzeb, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, integracja społeczna,

• Grupową Terapię Psychologiczną – dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, której celem jest pokonywanie trudności emocjonalnych i społecznych, wyeliminowanie niepożądanych zachowań, poprawa funkcjonowania, zdobycie umiejętności pracy w grupie, wzmocnienie samooceny,

• Obóz Terapeutyczny – dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, który ma na celu nabywanie umiejętności funkcjonowania w różnych warunkach życiowych i okolicznościach społecznych oraz naukę dopasowywania uczuć i emocji do sytuacji i integracja,

• Specjalistyczne Poradnictwo Prawne i Psychologiczne – dla rodziców zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, którego celem jest wzrost świadomości prawnej, poprawa kondycji psychicznej i jakości życia, wzrost kompetencji wychowawczych,

• Zajęcia Wspomagające Rozwój – dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, w celu rozwoju sensomotoryki i sfery emocjonalnej, poprawy umiejętności językowych i poznawczych, zwiększenia efektywności uczenia się,

• Terapia Rodzin – dla rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych, w celu polepszenia funkcjonowania systemu rodzinnego, poprawy komunikacji i relacji w rodzinie,

• Manewry Rodzinne – dla rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych, których celem jest zdobywanie umiejętności pracy w zespole rodzinnym, poprawa relacji i komunikacji w rodzinie, integracja środowiska rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających.

Projekt ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu realizuje projekt pn. ”Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – konkurs RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału wypożyczalni sprzętu „Nie Jesteś Sam” w Mielcu poprzez rozbudowę jej oferty oraz wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie u co najmniej 422 osób z niepełnosprawnościami, poprawę jakości życia u co najmniej 486 osób z niepełnosprawnościami z Powiatu Mieleckiego – korzystających z wypożyczalni Uczestników Projektu od stycznia 2018 r. do listopada 2019 r.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne zarówno kobiet i mężczyzn w różnym wieku (w tym dzieci), o różnym poziomie wykształcenia, pracujących, niepracujących, uczących się, nie uczących się zamieszkałych na terenie Powiatu Mieleckiego.

W ramach projektu zaplanowano dla Uczestnika Projektu:

korzystanie z specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego w celu kompensowania utraconej sprawności m.in. rowery rehabilitacyjne, orbitreki, bieżnie, łóżka rehabilitacyjne, wózki toaletowo-prysznicowe, koncentratory tlenu, rowery trójkołowe i czterokołowe, rowery tandemy, rampy najazdowe teleskopowe i wiele innych,doradztwo w zakresie obsługi i wykorzystania sprzętu rehabilitacyjnego lub wspomagającego przez fizjoterapeutędowóz sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego (wielkogabarytowego) do miejsca zamieszkania oraz odbiór tego sprzętu,montaż i demontaż sprzętu rehabilitacyjnego lub wspomagającego na miejscu zamieszkania.

Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie należy spełniać następujące kryteria:

posiadać status osoby niepełnosprawnej udokumentowany orzeczeniem o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,zamieszkiwać na terenie Powiatu Mieleckiegoposiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność korzystania z danego sprzętu.

Wniosek o wypożyczenie sprzętu  dostępny jest w siedzibie PCPR w Mielcu oraz na stronie internetowej www.pcprmielec.pl w zakładce „Projekty z EFS” -  „Wsparcie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu Nie Jesteś Sam”.

Bliższe informacje można uzyskać w Powiatowy

Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul. Żeromskiego 34, pok. 5, tel. 17 78 00 433. Okres realizacji projektu od 01.01.2018r. do 30.11.2019r.

Zapraszamy osoby spełniające kryteria do udziału w projekcie.

„Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu realizuje obecnie „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie uczestniczą osoby w wieku od 18 do 64 lat, niepracujące i nieposzukujące pracy (lub pracujące – dotyczy jedynie grupy osób przebywających w pieczy zastępczej lub ją opuszczających), o różnym poziomie wykształcenia, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałe na terenie Powiatu Mieleckiego.

W projekcie zaplanowano następujące wsparcie:

  1. Społeczne: Racjonalna Terapia Zachowania, Trening dorosłości, Warsztaty racjonalnego gospodarowania budżetem domowym.
  2. Zdrowotne: Zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych, Indywidualną terapię psychologiczną.
  3. Edukacyjne: Kursy kompetencyjne: m.in. Podstawy obsługi komputera z pakietem MS Office, Grafika komputerowa i tworzenie witryn internetowych, Sprzedawca wraz z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów fakturujących, Kelner-barman, Stylizacja paznokci i inne. Na czas kursu wypłacane będzie stypendium szkoleniowe uczestnikom projektu.
  4. Zawodowe:
  • Kursy zawodowe m.in.: Spawacz MAG/TIG, Magazynier z obsługą wózków widłowych, Florysta, Kucharz zawodowy, Kierowca kat. C + kurs kwalifikacji wstępnej, Cukiernik. Na czas kursu wypłacane będzie stypendium szkoleniowe uczestnikom projektu.
  • Doradztwo zawodowe,
  • Staże zawodowe trwające min. 3 miesiące max. 12 miesięcy (ze stypendium stażowym w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę naliczanego proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę).

Okres realizacji projektu: 01.08.2016r. do 30. 06.2018r.