A A A

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu (zwane dalej PCPR) to jednostka organizacyjna powiatu, która funkcjonuje pod kierownictwem Dyrektor – P. Beaty Kardyś. PCPR realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Przy PCPR w Mielcu działa Punkt Interwencji Kryzysowej oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. PCPR sprawuje także nadzór nad domem pomocy społecznej, środowiskowym domem samopomocy, warsztatem terapii zajęciowej i mieszkaniem chronionym.

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu - dokument do pobrania

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu - dokument do pobrania

img_3403.jpg