A A A

Punkt Interwencji Kryzysowej

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

W życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje, z którymi nie jesteśmy sobie w stanie sami poradzić. Kryzys może dotyczyć każdego człowieka, w każdym momencie jego życia.

KOMU POMAGAMY?

W Punkcie Interwencji Kryzysowej działającym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, udzielamy bezpłatnej pomocy każdemu, kto przeżywa kryzys. W szczególności osobom które:

 • Doświadczają przemocy domowej,
 • Potrzebują porady w związku ze swoim uzależnieniem lub uzależnieniem kogoś bliskiego,
 • Przeżywają problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi,
 • Potrzebują wsparcia psychologicznego, prawnego i pracy socjalnej,
 • Przeżywają trudności małżeńskie, rodzinne, w kontaktach z dziećmi,
 • Przeżywają żałobę po śmierci bliskich,
 • Czują się niezrozumiani przez rodziców,
 • Mają myśli samobójcze lub przeżyli próbę samobójczą,
 • Chcą porozmawiać o problemie niepełnosprawności,
 • Mają jakikolwiek inny kłopot i nie wiedzą, gdzie się udać.

Punkt Interwencji Kryzysowej może udzielić schronienia osobom w uzasadnionych przypadkach ( m.in. ofiarom przemocy, w wyniku klęski żywiołowej lub zdarzenia losowego), aby zapewnić im bezpieczeństwo i umożliwić powrót do równowagi psychicznej.

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ?

Punkt Interwencji Kryzysowej

 1. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec

Tel. 17 78 00 505

e-mail: pik@pcpr.mielec.pl, e-mail: pcpr@powiat-mielecki.pl

 

Bezpłatne porady prawne:                                      Bezpłatna psychoterapia:

Poniedziałek   1700 - 1900                                           Wtorek            1500 - 1800

Czwartek         1700 - 1900                                           Wtorek            1600 - 1900

                                                                                   Czwartek         1500 - 1800

W ramach pracy PCPR:

Poradnictwo socjalne:  od Pn do Pt: 730 - 1530  pok. 11A

Poradnictwo psychologiczne: od Pn do Pt: 730 - 1530 pok.11

 

Pamiętaj!

Nigdy nie jest za późno na szukanie pomocy, pierwszy krok należy do Ciebie!      

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano