A A A

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i w formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Świadczone przez dom pomocy społecznej usługi uwzględniają poczucie wolności, intymności, godności oraz bezpieczeństwa mieszkańców jak również stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Tryb i zasady kierowania do DPS reguluje art. 59 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu wydaje decyzje o umieszczeniu i opłatach za pobyt w domach pomocy społecznej oraz sprawuje nadzór nad tymi domami.

Osoba zainteresowana usługami domu pomocy społecznej składa wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Ośrodek prowadzi postępowania o skierowanie do określonego typu domu, gromadzi odpowiednią dokumentację, którą wraz z decyzją kierującą przesyła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu.

Podstawą zamieszkania w domu pomocy społecznej jest decyzja o umieszczeniu, która wskazuje konkretny dom pomocy, w którym ma być umieszczona osoba wymagająca pomocy.

Decyzję o umieszczeniu wydaje z upoważnienia Starosty Powiatu Mieleckiego dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, po dokonaniu formalno – merytorycznej weryfikacji całej dokumentacji przesłanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z decyzją kierującą. Jeśli z powodu braku miejsc nie jest możliwe umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej zostaje ona umieszczona na liście oczekujących.