A A A

Program wyrównywania różnic między regionami III - 2024

09.01.2024 Kategoria: Informacje


Powiat Mielecki zaprasza projektodawców do składania wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w tych obszarach, w których samorząd powiatowy został wskazany jako realizator.

Obszary programu, które będą realizowane w 2024 r.:

1.      obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2.      obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3.      obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

4.      obszar D – likwidacja barier transportowych;

5.      obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

6.      obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

7.      obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu.

 

W przypadku obszarów A i E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON. Zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i  E programu, składane są w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywanie różnic między regionami III” (uchwały Rady Nadzorczej PFRON, procedury realizacji, druki wniosków – obszar A i E, kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów w 2024 r.) można pobrać ze strony www.pfron.org.pl, w zakładce „Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie”.

Wnioski w ramach obszarów programu B, C, D, F i G można składać w terminie do dnia 15 lutego 2024 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34.

Wzór wniosków obowiązujących adresatów obszarów programu B, C, D, F i G do pobrania na stronie www.pcprmielec.pl. w dziale „WNIOSKI I DOKUMENTY”.