A A A

Projekt PO KL

30.06.2010 Kategoria: Informacje


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu rozpoczęło już trzeci rok realizacji projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim", Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, o wartości 750 000 zł:

- współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 671 250 zł,

- środków własnych powiatu w wysokości 30 000 zł

- środków PFRON w wysokości 48 750 zł.

W 2010 roku wsparciem zostaną objętych 118 osób, w tym osoby niepełnosprawne z różnym stopniem niepełnosprawności, wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodziny marginalizowane. Beneficjenci ostateczni to osoby w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Wśród form wsparcia wybieranych w tym roku przez uczestników znalazły się:

a) w ramach aktywizacji społecznej

- trening kompetencji i umiejętności społecznych

- asysta rodzinna

b) w ramach aktywizacji zdrowotnej

- zajęcia rehabilitacji ruchowej w wodzie na mieleckim basenie

- wyjazd na turnus rehabilitacyjny

- indywidualna terapia psychologiczna

c) w ramach aktywizacji edukacyjnej:

- skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym (kursy: podstawy obsługi komputera z pakietem MS Office, grafika komputerowa i tworzenie witryn internetowych, kosmetyka z elementami wizażu, obsługa kas fiskalnych i fakturowanie, kuchnie świata, bukieciarstwo, magazynier z obsługą wózków widłowych, instruktor nauki jazdy, księgowość komputerowa w firmie)

- sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze

d) w ramach aktywizacji zawodowej:

- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

W dniu 20.03.2010r. jedna grupa beneficjentów ostatecznych rozpoczęła pierwszą z form aktywizacji zdrowotnej, tj. zajęcia rehabilitacji ruchowej w wodzie na mieleckim basenie, które odbywać się będą w soboty, przez cały rok z wyłączeniem przerwy wakacyjnej. Natomiast już w kwietniu wszyscy beneficjenci ostateczni będą uczestniczyć w treningach kompetencji i umiejętności społecznych (w ramach aktywizacji społecznej).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano