A A A

Zapytanie ofertowe - racjonalna terapia zachowania 2016

27.08.2018

Zapytanie ofertowe - racjonalna terapia zachowania
 

W związku z realizacją projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w latach 2016 – 2018, w ramach Działania 8.1 Priorytet VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do składania ofert na realizację Racjonalnej Terapii Zachowania - w ilości 30 godzin (tj. 6 spotkań po 5 godzin) dla 13 osób niepełnosprawnych – uczestników projektu – w celu m.in: pomocy w radzeniu sobie z trudnymi problemami osobistymi, zapobieganiu nawrotowi problemu, umożliwienia skutecznego i długotrwałego rozwoju własnego i poprawy funkcjonowania. W zajęciach uczestniczyć będą 3 osoby głuchonieme dla których tłumacza języka migowego zapewnia Zamawiający.

Zajęcia muszą być przeprowadzone przez trenerów:

 

legitymujących się wykształceniem wyższym i minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie/zawodzie lub 300 godz. przeprowadzonych szkoleń,
posiadających uprawnienia w zakresie poradnictwa i pomocy psychologicznej,
dwóch trenerów jednocześnie posiadających ukończony kurs I i II stopnia z Racjonalnej Terapii Zachowania.
 

Program zajęć powinien zawierać co najmniej następującą tematykę :

 

źródła i właściwości RTZ, neurofizjologiczne podstawy RTZ, wprowadzenie do Racjonalnej Samo - Analizy i Racjonalnej Wyobraźni Emocjonalnej, model emocji, zdrowa semantyka: wpływ słów na emocje i działania, 5 zasad zdrowego myślenia, racjonalna samo – analiza (z ćwiczeniami praktycznymi), edukacja i reedukacja emocjonalna, Neurofizjologia ABC Emocji, Sesja terapeutyczna na żywo, Uczucia - co one nam mówią, motywacja w procesie zmiany, wspieranie nadziei, racjonalna wyobraźnia emocjonalna i inne.
 

Warunki techniczne i inne wymagania:

 

zamawiający zastrzega, iż może ulec niewielkiej zmianie liczba uczestników,
przyjęta przez zamawiającego „godzina” zajęć to 45 minut,
Wykonawca musi zapewnić uczestnikom zajęć odpowiednie warunki lokalowe oraz organizacyjno-techniczne, w tym odpowiednie pomieszczenia pozbawione barier architektonicznych (w zajęciach będzie uczestniczyć osoba z poważnymi trudnościami w poruszaniu się, poruszająca się przy pomocy balkonika w towarzystwie asystenta osoby niepełnosprawnej) tj. powierzchnia sal wykładowych musi być adekwatna do ilości osób, umożliwiająca swobodne poruszanie się uczestników po sali, z dostępem do światła dziennego i toalet, wyposażona w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz stoły i krzesła, umożliwiające prawidłową realizację zajęć, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki, pomieszczenia powinny mieć sprawną wentylację,
zajęcia muszą odbywać się na terenie miasta Mielca w dni powszednie.
w podanej ofercie należy uwzględnić:
a) koszt trenerów,
b) koszt wynajmu sal szkoleniowych,
c) materiały szkoleniowe dla uczestników posiadające podane przez Zamawiającego logotypy projektu,
d) ubezpieczenie NNW uczestników zajęć na kwotę nie niższą niż 10.000 zł na 1 uczestnika,
e) wydanie zaświadczeń posiadających podane przez Zamawiającego logotypy projektu,
f) prowadzenie dokumentacji również zaopatrzonej w podane przez Zamawiającego logo projektu: listy obecności, program, ankiety oceniające daną formę wsparcia,
g) przerwę kawową obejmującą kawę i herbatę, wodę, soki, zimny bufet przekąskowy w cenie nie mniej niż 15 zł na osobę każdego dnia trwania Racjonalnej Terapii Zachowania.


6. proponowana cena musi zawierać wynagrodzenie za przeprowadzenie przedmiotu zamówienia przypadające na 1 osobę z uwzględnieniem wszystkich wymagań wraz z podatkiem VAT o ile Wykonawca ma obowiązek jego stosowania przy usłudze, która będzie szacowana oraz wartość brutto zamówienia ogółem.

 

Szczegółowe informacje wraz z formularzem ofertowym w zakładce "Wnioski do pobrania - Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim".

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano