A A A

Akademia rodzica

25.10.2018

Akademia rodzica
 

W dniu 28.03.2017r. rozpoczęły się warsztaty w ramach Akademii Rodzica dla rodziców zastępczych w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu projektu konkursowego pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Celem trwających 50 godzin zajęć jest wzrost kompetencji wychowawczych osób sprawujących funkcję rodziny zastępczej poprzez pogłębienie ich wiedzy na temat wspierania emocjonalnego i społecznego dzieci, wyznaczania granic, egzekwowania pożądanych zachowań, rozpoznawania specyficznych potrzeb wynikających z zaburzeń rozwojowych oraz nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach rodzicielskich. Warsztaty odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, bierze w nich udział 9 rodziców zastępczych. Wykonawcą zadania jest Gabinet Psychologiczno – Psychoterapeutyczny Pani Małgorzaty Ingram. Kolejne zajęcia będą odbywały się w godzinach od 16.00 do 20.00 w następujących terminach: 04.04.2017r., 10.04.2017r., 24.04.2017r., 08.05.2017r., 15.05.2017r., 22.05.2017r., 05.06.2017r., 12.06.2017r., 19.06.2017r.