A A A

Projekt "Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej"

25.10.2018

Projekt "Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej"
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu realizuje projekt pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - Konkurs nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-006/16.

Celem głównym projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej” jest poprawa funkcjonowania i jakości życia 35 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Mieleckiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez doskonalenie 23 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej na terenie Powiatu Mieleckiego.

W ramach projektu zaplanowano następujące wsparcie:

• Akademii Rodzica – dla rodziców zastępczych, której celem jest wzrost ich kompetencji wychowawczych oraz nabycie nowych umiejętności wychowawczych,

• Treningu Kompetencji Społecznych z Treningiem Twórczego Myślenia – dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, którego celem jest nabycie, wzmocnienie kompetencji społecznych, samodzielności, poczucia osobistej sprawczości oraz uwolnienie potencjału twórczego,

• Grupę Wsparcia – dla rodziców zastępczych, której celem jest wymiana doświadczeń, wsparcie os. pełniących tę samą rolę, wzrost świadomości własnych uczuć i potrzeb, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, integracja społeczna,

• Grupową Terapię Psychologiczną – dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, której celem jest pokonywanie trudności emocjonalnych i społecznych, wyeliminowanie niepożądanych zachowań, poprawa funkcjonowania, zdobycie umiejętności pracy w grupie, wzmocnienie samooceny,

• Obóz Terapeutyczny – dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, który ma na celu nabywanie umiejętności funkcjonowania w różnych warunkach życiowych i okolicznościach społecznych oraz naukę dopasowywania uczuć i emocji do sytuacji i integracja,

• Specjalistyczne Poradnictwo Prawne i Psychologiczne – dla rodziców zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, którego celem jest wzrost świadomości prawnej, poprawa kondycji psychicznej i jakości życia, wzrost kompetencji wychowawczych,

• Zajęcia Wspomagające Rozwój – dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, w celu rozwoju sensomotoryki i sfery emocjonalnej, poprawy umiejętności językowych i poznawczych, zwiększenia efektywności uczenia się,

• Terapia Rodzin – dla rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych, w celu polepszenia funkcjonowania systemu rodzinnego, poprawy komunikacji i relacji w rodzinie,

• Manewry Rodzinne – dla rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych, których celem jest zdobywanie umiejętności pracy w zespole rodzinnym, poprawa relacji i komunikacji w rodzinie, integracja środowiska rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających.