A A A

Projekt "Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej"

25.10.2018

Projekt "Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej"
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu realizuje projekt pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - Konkurs nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-006/16.

Celem głównym projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej” jest poprawa funkcjonowania i jakości życia 35 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Mieleckiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez doskonalenie 23 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej na terenie Powiatu Mieleckiego.

W ramach projektu zaplanowano następujące wsparcie:

• Akademii Rodzica – dla rodziców zastępczych, której celem jest wzrost ich kompetencji wychowawczych oraz nabycie nowych umiejętności wychowawczych,

• Treningu Kompetencji Społecznych z Treningiem Twórczego Myślenia – dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, którego celem jest nabycie, wzmocnienie kompetencji społecznych, samodzielności, poczucia osobistej sprawczości oraz uwolnienie potencjału twórczego,

• Grupę Wsparcia – dla rodziców zastępczych, której celem jest wymiana doświadczeń, wsparcie os. pełniących tę samą rolę, wzrost świadomości własnych uczuć i potrzeb, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, integracja społeczna,

• Grupową Terapię Psychologiczną – dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, której celem jest pokonywanie trudności emocjonalnych i społecznych, wyeliminowanie niepożądanych zachowań, poprawa funkcjonowania, zdobycie umiejętności pracy w grupie, wzmocnienie samooceny,

• Obóz Terapeutyczny – dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, który ma na celu nabywanie umiejętności funkcjonowania w różnych warunkach życiowych i okolicznościach społecznych oraz naukę dopasowywania uczuć i emocji do sytuacji i integracja,

• Specjalistyczne Poradnictwo Prawne i Psychologiczne – dla rodziców zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, którego celem jest wzrost świadomości prawnej, poprawa kondycji psychicznej i jakości życia, wzrost kompetencji wychowawczych,

• Zajęcia Wspomagające Rozwój – dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, w celu rozwoju sensomotoryki i sfery emocjonalnej, poprawy umiejętności językowych i poznawczych, zwiększenia efektywności uczenia się,

• Terapia Rodzin – dla rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych, w celu polepszenia funkcjonowania systemu rodzinnego, poprawy komunikacji i relacji w rodzinie,

• Manewry Rodzinne – dla rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych, których celem jest zdobywanie umiejętności pracy w zespole rodzinnym, poprawa relacji i komunikacji w rodzinie, integracja środowiska rodzin zastępczych i dzieci w nich przebywających.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano