A A A

Rozeznanie cenowe - grupa wsparcia

25.10.2018

Rozeznanie cenowe - grupa wsparcia
 

Rozeznanie cenowe - grupa wsparcia ROZEZNANIE RYNKU (szacowanie wartości zamówienia)

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie przeprowadzenia: Grupy Wsparcia w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie proponowanej ceny na przeprowadzenie następującej formy wsparcia: Grupa Wsparcia - w ilości 40 godzin (tj. 10 spotkań po 4 godziny) dla ok. 16 osób – uczestników projektu tj. osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, I grupa - w celu wymiany doświadczeń, rozpoznawania własnych potrzeb, zasobów i ograniczeń, zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

Program Grupy Wsparcia powinien zawierać w szczególności takie zagadnienia jak:

1) Wzrost świadomości własnych potrzeb, zasobów i ograniczeń

2) Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

3) Integracja społeczna rodziców zastępczych i wymiana własnych doświadczeń jako osób sprawujących funkcję rodzica zastępczego

Zajęcia muszą być przeprowadzone przez psychologa lub pedagoga posiadającego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i minimum 2-letnie doświadczenie w danym zawodzie. Zamawiający zastrzega, iż może ulec niewielkiej zmianie liczba uczestników.

Przyjęta przez Zamawiającego „godzina” zajęć to 45 minut.

Wykonawca musi zapewnić uczestnikom zajęć odpowiednie warunki lokalowe oraz organizacyjno – techniczne, w tym: - odpowiednie pomieszczenia tj. powierzchnia sal wykładowych musi być adekwatna do ilości osób, umożliwiająca swobodne poruszanie się uczestników po sali, z dostępem do światła dziennego i toalet, wyposażona w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz stoły i krzesła, umożliwiające prawidłową realizację zajęć, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki. Pomieszczenia powinny mieć sprawną wentylację.

Zajęcia w ramach w/w formy wsparcia muszą odbywać się na terenie miasta Mielca w dni powszednie ( z wyjątkiem sobót) w godzinach od ok 10.00 do ok. 14.00. Termin realizacji zajęć to: VI 2017r. – X 2017r. – w czerwcu - 2 spotkania, w lipcu - 2 spotkania, w sierpniu - 2 spotkania, we wrześniu - 2 spotkania, w październiku - 2 spotkania. W podanej ofercie należy uwzględnić:

- koszt psychologa/pedagoga,

- koszt wynajmu sal szkoleniowych,

- materiały szkoleniowe, w tym notatnik i długopis dla każdego uczestnika posiadające podane przez Zamawiającego logotypy projektu, -

wydanie zaświadczeń posiadających podane przez Zamawiającego logotypy projektu,

- prowadzenie dokumentacji również zaopatrzonej w podane przez Zamawiającego logo projektu: listy obecności, program, ankiety porównawcze – przed i po przystąpieniu do danej formy wsparcia, raport z badania ankietowego, zbiorczą listę osób, które uczestniczyły w w/w zajęciach, wykaz osób które otrzymały zaświadczenia o ukończeniu zajęć.

- przerwę kawową obejmującą kawę i herbatę, cukier, cytrynę, śmietankę do kawy, wodę, soki różne o pojemności 0.3 l – min. 1 szt. każdego dnia trwania zajęć na osobę, zimny bufet przekąskowy: kanapeczki, koreczki, tartinki itp – min. 2 szt. na osobę, 2 rodzaje ciast pieczonych – min. 2 kawałki na osobę i ciastka suche - naprzemiennie, w cenie nie mniej niż 15 zł na osobę każdego dnia trwania Grupy Wsparcia.

Proponowana cena musi zawierać wynagrodzenie za przeprowadzenie przedmiotu zamówienia w całości z uwzględnieniem wszystkich wymagań wraz z podatkiem VAT o ile Wykonawca ma obowiązek jego stosowania przy usłudze, która będzie szacowana oraz wartość brutto zamówienia ogółem. Liczba uczestników może ulec niewielkiej zmianie. Proponowaną cenę należy przedstawić na załączniku nr 1 i przesłać w postaci skanu na adres adyndor@pcprmielec.pl lub asadel@pcprmielec.pl , faxem pod nr tel. (17) 78 00 473, pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec lub doręczyć osobiście w siedzibie Zamawiającego do 22.05.2017r. do godz.13.00. Odpowiedź nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

Z poważaniem Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu Beata Kardyś