A A A

Rozeznanie cenowe - grupa wsparcia

25.10.2018

Rozeznanie cenowe - grupa wsparcia
 

Rozeznanie cenowe - grupa wsparcia ROZEZNANIE RYNKU (szacowanie wartości zamówienia)

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie przeprowadzenia: Grupy Wsparcia w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie proponowanej ceny na przeprowadzenie następującej formy wsparcia: Grupa Wsparcia - w ilości 40 godzin (tj. 10 spotkań po 4 godziny) dla ok. 16 osób – uczestników projektu tj. osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, I grupa - w celu wymiany doświadczeń, rozpoznawania własnych potrzeb, zasobów i ograniczeń, zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

Program Grupy Wsparcia powinien zawierać w szczególności takie zagadnienia jak:

1) Wzrost świadomości własnych potrzeb, zasobów i ograniczeń

2) Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

3) Integracja społeczna rodziców zastępczych i wymiana własnych doświadczeń jako osób sprawujących funkcję rodzica zastępczego

Zajęcia muszą być przeprowadzone przez psychologa lub pedagoga posiadającego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i minimum 2-letnie doświadczenie w danym zawodzie. Zamawiający zastrzega, iż może ulec niewielkiej zmianie liczba uczestników.

Przyjęta przez Zamawiającego „godzina” zajęć to 45 minut.

Wykonawca musi zapewnić uczestnikom zajęć odpowiednie warunki lokalowe oraz organizacyjno – techniczne, w tym: - odpowiednie pomieszczenia tj. powierzchnia sal wykładowych musi być adekwatna do ilości osób, umożliwiająca swobodne poruszanie się uczestników po sali, z dostępem do światła dziennego i toalet, wyposażona w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz stoły i krzesła, umożliwiające prawidłową realizację zajęć, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki. Pomieszczenia powinny mieć sprawną wentylację.

Zajęcia w ramach w/w formy wsparcia muszą odbywać się na terenie miasta Mielca w dni powszednie ( z wyjątkiem sobót) w godzinach od ok 10.00 do ok. 14.00. Termin realizacji zajęć to: VI 2017r. – X 2017r. – w czerwcu - 2 spotkania, w lipcu - 2 spotkania, w sierpniu - 2 spotkania, we wrześniu - 2 spotkania, w październiku - 2 spotkania. W podanej ofercie należy uwzględnić:

- koszt psychologa/pedagoga,

- koszt wynajmu sal szkoleniowych,

- materiały szkoleniowe, w tym notatnik i długopis dla każdego uczestnika posiadające podane przez Zamawiającego logotypy projektu, -

wydanie zaświadczeń posiadających podane przez Zamawiającego logotypy projektu,

- prowadzenie dokumentacji również zaopatrzonej w podane przez Zamawiającego logo projektu: listy obecności, program, ankiety porównawcze – przed i po przystąpieniu do danej formy wsparcia, raport z badania ankietowego, zbiorczą listę osób, które uczestniczyły w w/w zajęciach, wykaz osób które otrzymały zaświadczenia o ukończeniu zajęć.

- przerwę kawową obejmującą kawę i herbatę, cukier, cytrynę, śmietankę do kawy, wodę, soki różne o pojemności 0.3 l – min. 1 szt. każdego dnia trwania zajęć na osobę, zimny bufet przekąskowy: kanapeczki, koreczki, tartinki itp – min. 2 szt. na osobę, 2 rodzaje ciast pieczonych – min. 2 kawałki na osobę i ciastka suche - naprzemiennie, w cenie nie mniej niż 15 zł na osobę każdego dnia trwania Grupy Wsparcia.

Proponowana cena musi zawierać wynagrodzenie za przeprowadzenie przedmiotu zamówienia w całości z uwzględnieniem wszystkich wymagań wraz z podatkiem VAT o ile Wykonawca ma obowiązek jego stosowania przy usłudze, która będzie szacowana oraz wartość brutto zamówienia ogółem. Liczba uczestników może ulec niewielkiej zmianie. Proponowaną cenę należy przedstawić na załączniku nr 1 i przesłać w postaci skanu na adres adyndor@pcprmielec.pl lub asadel@pcprmielec.pl , faxem pod nr tel. (17) 78 00 473, pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec lub doręczyć osobiście w siedzibie Zamawiającego do 22.05.2017r. do godz.13.00. Odpowiedź nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

Z poważaniem Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu Beata Kardyś

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano