A A A

Rozpoczęcie Indywidualnej terapii psychologicznej

25.10.2018

Rozpoczęcie Indywidualnej terapii psychologicznej
 

Indywidualna terapia psychologiczna w ramach projektu konkursowego pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 25.01.2017 r. Uczestnicy Projektu rozpoczęli indywidualne spotkania z psychologiem w ramach aktywizacji zdrowotnej, w celu zdiagnozowania i pomocy w rozwiązaniu problemów osobistych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Uczestnicy spotkań mają możliwość indywidualnej rozmowy, w trakcie której psycholog pomaga im w zdiagnozowaniu konkretnych problemów osobistych, swych obaw i lęków. Wspólnie z psychologiem podejmują próbę ich rozwiązania i przepracowania w taki sposób, aby wzmocnić swą kondycję psychospołeczną, nabrać sił i motywacji do dalszego działania i pokonywania codziennych trudności. Zajęcia odbywają się w siedzibie wykonawcy Wektor Consulting s.c przy ul. Sienkiewicza 1, piętro drugie, pokój 22. Terapia odbywa się w wymiarze 10 godzin dla Uczestnika Projektu, a okres jej realizacji to styczeń-maj 2017 r. Uczestnicy Projektu na pierwsze spotkanie zostali umówienie przez pracowników socjalnych, a na kolejne spotkania umawiają się w dogodnym dla siebie terminie.

Zajęcia są na bieżąco monitorowane przez pracowników socjalnych.