A A A

Szacowanie wartości zamówienia - Trening Kompetencji Społecznych z Treningiem Twórczego Myślenia

25.10.2018

Szacowanie wartości zamówienia - Trening Kompetencji Społecznych z Treningiem Twórczego Myślenia
 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w przedmiocie przeprowadzenia: Treningu Kompetencji Społecznych z Treningiem Twórczego Myślenia w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie proponowanej ceny na przeprowadzenie następującej formy wsparcia:

Trening Kompetencji Społecznych z Treningiem Twórczego Myślenia - w ilości 32 godzin (tj. 8 spotkań po 4 godziny) dla ok. 11 osób – uczestników projektu tj. osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w wieku (12-17 lat), I grupa - w celu nabycia, wzmocnienia kompetencji społecznych, samodzielności, poczucia osobistej sprawczości, uwolnienia potencjału twórczego.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem w zakładce "Wnioski do pobrania - Projekt „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”