A A A

Zapytanie ofertowe - Akademia rodzica

25.10.2018

Zapytanie ofertowe - Akademia rodzica
 

W związku z realizacją projektu pn.„Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie:

Akademii Rodzica - w ilości 50 godzin (tj. 10 spotkań po 5 godzin) dla ok. 9 osób – Uczestników projektu tj. osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą (osoby dorosłe), I grupa - w celu wzrostu kompetencji wychowawczych.

Program Akademii Rodzica powinien zawierać w szczególności takie zagadnienia jak:

 

pogłębienie wiedzy na temat zburzeń rozwojowych, w tym FASD, RAD, autyzm, zespół Aspergera oraz wynikających z nich potrzeb dziecka,
wspieranie emocjonalne i społeczne dzieci,
wyznaczanie granic,
egzekwowanie pożądanych zachowań,
nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach rodzicielskich.
 

Szczegółowe informacje wraz z formularzem ogertowym w zakładce "Wnioski do pobrania - Projekt „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”.