A A A

Zapytanie ofertowe - indywidualna terapia psychologiczna

25.10.2018

Zapytanie ofertowe - indywidualna terapia psychologiczna

W związku z realizacją projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w latach 2016 – 2018, w ramach Działania 8.1 Priorytet VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie Indywidualnej terapii psychologicznej dla ok. 25 osób – uczestników projektu w ilości 10 godzin dla każdej osoby (tj. 10 spotkań po 1 godzinie lub 5 spotkań po 2 godziny) w celu zdiagnozowania i pomocy w rozwiązaniu problemów osobistych – dostosowanej do indywidualnych potrzeb - prowadzonej przez min. 2 psychologów posiadających minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/zawodzie.

Warunkiem udzielenia zamówienia jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia polegającego na prowadzeniu w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia i przeprowadzeniu Indywidualnej terapii psychologicznej dla co najmniej 40 osób.

Wykonawca powinien zapewnić uczestnikom odpowiednie warunki lokalowe oraz organizacyjno-techniczne, w tym :

 1. zapewnić materiały niezbędne do przeprowadzenia formy wsparcia,
 2. posiadać pomieszczenia bez barier architektonicznych, podjazdy lub windy, odpowiednią szerokość drzwi, łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się również przy pomocy balkonika.

Przyjęta przez Zamawiającego jedna godzina zajęć wynosi 45 minut.

Zajęcia muszą odbywać się na terenie miasta Mielca, w budynku pozbawionym barier architektonicznych, dostosowanym do osób poruszających się przy pomocy balkonika, w godzinach dopołudniowych i popołudniowych (od 800 do 2000), w dni powszednie tj. od poniedziałku do soboty.

W podanej ofercie należy uwzględnić:

 1. koszt psychologów,
 2. koszt wynajmu sal szkoleniowych,
 3. materiały szkoleniowe dla uczestników zajęć posiadające podane przez Zamawiającego logotypy projektu,
 4. wydanie zaświadczeń posiadających podane przez Zamawiającego logotypy projektu,
 5. prowadzenie dokumentacji również zaopatrzonej w podane przez Zamawiającego logo projektu: listy obecności, ankiety oceniające daną formę wsparcia, prowadzenie kart indywidualnej terapii psychologicznej.

Proponowana cena musi zawierać wynagrodzenie za przeprowadzenie przedmiotu zamówienia przypadające na 1 osobę z uwzględnieniem wszystkich wymagań wraz z podatkiem VAT o ile Wykonawca ma obowiązek jego stosowania przy usłudze oraz wartość brutto zamówienia ogółem.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem ofertowym w zakładce "Wnioski do pobrania - Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim".

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano