A A A

Zapytanie ofertowe - zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo

25.10.2018

Zapytanie ofertowe - zespół ćwiczeń usprawniających psychoruchowo
 

W związku z realizacją projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w latach 2016 – 2018, w ramach Działania 8.1 Priorytet VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu zaprasza do składania ofert na realizację zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych dla ok. 30 osób niepełnosprawnych w ilości 30 godzin zajęć dla każdej osoby w celu przywrócenia jak największej sprawności fizycznej i psychicznej, poprawy utraconych funkcji i stanu zdrowia (w ramach wsparcia zdrowotnego).

Zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych ma na celu przywrócenia jak największej sprawności fizycznej i psychicznej, poprawę utraconych funkcji i stanu zdrowia. Powinien obejmować wszystkie działania lecznicze i środki pomocnicze, które dotyczą narządu, w którym umiejscowione jest schorzenie, zmierzać do wytwarzania mechanizmów kompensacji miejscowej, szczególnie w sytuacjach, gdy nie ma możliwości osiągnięcia stanu poprzedzającego chorobę. Przedmiot zamówienia powinien obejmować w szczególności ćwiczenia indywidualne (bierne, czynno-bierne, wspomagane, w odciążeniu, czynne, oporowe, synergistyczne, oddechowe, relaksacyjne, koordynacyjne, równoważne, samoobsługi, nauka chodzenia), mobilizowanie do działania, pobudzanie do aktywności psychicznej, aktywizowanie jednostki, budzenie wiary we własne siły i możliwości.

W zespole ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych będą brały udział osoby z następującymi stopniami niepełnosprawności i schorzeniami:

 

7 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności ze schorzeniami: dysfunkcją narządu ruchu w tym niedowład kończyn dolnych i górnych (w tym osoba poruszająca się przy pomocy balkonika), schorzeniami neurologicznymi, ze stwardnieniem rozsianym, ze zwyrodnieniem stawów, z chorobą psychiczną, po przeszczepie nerki, po raku piersi, schorzeniami neurologicznymi, z zespołem Downa, ze schorzeniami układu wzrokowego,
21 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – ze schorzeniami: dysfunkcją narządu ruchu, z chorobami zwyrodnieniowymi stawów, z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa, z przepukliną kręgosłupa, z dyskopatią , chorobami układu krążenia, układu oddechowego, schorzeniami neurologicznymi w tym polineuropatią czuciowo-ruchową i po embolizacji tętniaka mózgu, stan po artroskopii stawu kolanowego, z przewlekłą rwą kulszową, z epilepsją, z chorobą psychiczną, z RZS, z upośledzeniem umysłowym, po amputacji kończyny dolnej, z polipowatością jelit, po złamaniu kręgosłupa, kości udowej i barku, z leukopenią,
2 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – ze schorzeniami: narządu wzroku, cukrzycą, po złamaniu obu kończyn dolnych.
 

Ćwiczenia muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Muszą uwzględniać stopień i rodzaj niepełnosprawności danej osoby. Muszą to być ćwiczenia prowadzone indywidualnie, zgodnie ze schorzeniami osób niepełnosprawnych. Dopuszcza się możliwość zastosowania zabiegów rehabilitacyjnych jeśli lekarz uzna je za konieczne w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej uczestnika. Zajęcia muszą odbywać się na terenie miasta Mielca, w budynku pozbawionym barier architektonicznych, dostosowanym do osób poruszających się przy pomocy balkonika lub na wózku inwalidzkim, w godzinach dopołudniowych i popołudniowych (od 800 do 2000), w dni powszednie tj. od poniedziałku do soboty.

Warunkiem udzielenia zamówienia jest posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia polegającego na prowadzeniu w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, działalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia i przeprowadzeniu rehabilitacji dla co najmniej 100 osób.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

 

zapewnienia wykwalifikowanej kadry gwarantującej prawidłową organizację i przeprowadzenie zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo (w tym fizjoterapeutów i lekarza posiadającego specjalizację z zakresu rehabilitacji medycznej), wymagane jest minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe i uprawnienia do wykonywania zawodu,
zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych oraz organizacyjno-technicznych, w tym pozbawionych barier architektonicznych, uczestnikami zajęć będą m.in. osoby mające bardzo poważne trudności w poruszaniu się,
dokonania oceny stanu zdrowia poprzez badanie lekarskie przez lekarza posiadającego specjalizację z zakresu rehabilitacji medycznej w obecności fizjoterapeuty, przed rozpoczęciem zajęć każdej z 30 osób niepełnosprawnych, która nie stanowi zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych,
opracowania dla każdej osoby zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych dostosowanego do indywidualnych potrzeb wraz z wydaniem skierowania na udział w zespole ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych,
przeprowadzenia dla każdej z 30 osób niepełnosprawnych zajęć w wymiarze 30 godzin,
prowadzenia kart zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych, zawierających podane w wersji elektronicznej przez Zamawiającego logotypy projektu,
dokonania przez fizjoterapeutę prowadzącego zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych oceny postępów w zakresie usprawnienia psychoruchowego i rehabilitacji uczestników poddanych ćwiczeniom usprawniającym po zakończeniu zajęć,
bieżącego zawiadomienia Zamawiającego o przypadku nieobecności uczestników na zajęciach, niezdyscyplinowania oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w trakcie ich trwania,
umieszczenia dostarczonego przez Zamawiającego plakatu informacyjnego promującego projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w pomieszczeniach, w których odbywać będą się zajęcia, na czas obowiązywania umowy,
dostarczenia wymaganych dokumentów Zamawiającemu po zakończeniu zajęć.
 

Przyjęta przez Zamawiającego jedna godzina zajęć wynosi 45 minut.

Wymagane jest aby Zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych był prowadzony przez min. 3 fizjoterapeutów. Proponowana cena musi zawierać wynagrodzenie za przeprowadzenie przedmiotu zamówienia przypadające na 1 osobę z uwzględnieniem wszystkich wymagań wraz z podatkiem VAT o ile Wykonawca ma obowiązek jego stosowania przy usłudze oraz wartość brutto zamówienia ogółem.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem ofertowym w zakładce "Wnioski do pobrania - Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim".

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano