A A A

Zapytanie ofertowe

25.10.2018

Zapytanie ofertowe
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec zaprasza do złożenia oferty na: Usługa przewozu uczestników obozu terapeutycznego w ramach realizowanego przez PCPR w Mielcu projektu pn. „Szczęśliwe dziecko w rodzinie zastępczej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy. Przewóz obejmuje ok. 22 osoby (w tym ok. 18 dzieci w wieku 7-17, ok. 2 wychowawców Obozu Terapeutycznego oraz 2 pracowników Zamawiającego) uczestników Obozu Terapeutycznego na trasie Mielec – Murzasichle – Mielec o długości ok. 240 km w jedną stronę w terminie: a) w dniu 11.07.2017r. wyjazd z Mielca (z parkingu przy ul. Żeromskiego 34 – siedziba PCPR w Mielcu) do Murzasichle (Ośrodek Wypoczynkowy „ Angelika” ul. Budzowa 3 C), planowany wyjazd z Mielca godz. 9.00, a przyjazd do Murzasichle ok. godz. 12.30, nie przewiduje się pozostania pojazdu przewożącego uczestników Obozu Terapeutycznego na czas trwania obozu, b) w dniu 17.07.2017r. wyjazd z Murzasichle (Ośrodek Wypoczynkowy „ Angelika” ul. Budzowa 3 C) do Mielca (parking ul. Żeromskiego 34 – siedziba PCPR w Mielcu), planowany wyjazd z Murzasichle ok. godz. 14.00. Łączna suma przejechanych kilometrów to ok. 960 km. 3. Warunki dokonania zamówienia: 1) Wykonawca zapewni pojazd odpowiadający ilości przewożonych osób wraz z bagażami tak, aby każda z przewożonych osób miała zapewnione miejsce siedzące. Pojazd musi być wyposażony w sprawną klimatyzację. 2) Zamawiający zastrzega, że ilość przewożonych osób może ulec niewielkiej zmianie. 3) W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zapewni pojazd zastępczy spełniający wymogi bezpieczeństwa. 4) Wykonawca zobowiązany będzie do postoju (ok. 2-3 godziny) w miejscu odbywania się obozu terapeutycznego, w trakcie którego pracownicy Zamawiającego dokonają niezbędnych czynności w celu zakwaterowania i wykwaterowania uczestników obozu. 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia czy środek transportu zaproponowany przez Wykonawcę spełnia wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym. 6) Ilości kilometrów podane przez Zamawiającego są ilościami szacunkowymi. Zamawiający informuje, iż rozliczenie za usługę odbywać się będzie na podstawie rzeczywistej ilości przejechanych kilometrów. Ilość kilometrów liczona będzie od miejsca zbiórki do miejsca odbywania się obozu i z powrotem (nie wlicza się ilości kilometrów dojazdu do miejsca zbiórki i dojazdu do bazy Wykonawcy). 7) Spis liczników i liczby przejechanych kilometrów dokonany przez kierowcę, podpisany przez pracownika Zamawiającego każdego dnia przewozu będzie podstawą do wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Liczba przejechanych kilometrów powinna w przybliżeniu odpowiadać ilości kilometrów podanych przez Zamawiającego. 8) W razie awarii technicznej środka transportu Wykonawca zapewni pojazd zastępczy spełniający wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. 9) W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z warunków zamówienia, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 10) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszym zapytaniu ofertowym sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej). Do oferty sporządzonej na druku stanowiącym załącznik nr 4b do niniejszego zapytania ofertowego Wykonawca załączy następujące dokumenty: 1) Aktualne ubezpieczenie OC i NW. 2) Aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym ( tj. jedn. Dz. U. z 2012r. poz.1265 z późn. zm.) 3) Wykaz pojazdu/pojazdów, które będą wykorzystane do wykonywania zamówienia. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej 1) Oferta powinna zawierać cenę ofertową brutto za całość transportu uczestników Obozu Terapeutycznego oraz cenę jednostkową brutto za 1 km. 2) Obliczenia ceny ofertowej w danej części zamówienia należy dokonać poprzez pomnożenie przyjętej szacunkowej ilości kilometrów i zaproponowanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej za 1 km brutto zamówienia. 3) Cenę należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 4) Cena jednostkowa (za 1 km) jest stała i nie będzie podlegała zmianie w okresie obowiązywania umowy. 5) Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 6) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie lub jeżeli treść uzupełnionych dokumentów nie będzie odpowiadać warunkom zapytania ofertowego, Zamawiający odrzuci ofertę. 7) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. UWAGA: Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Zaleca się, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) były parafowane (podpisane) własnoręcznie przez osobę/y podpisującą/e ofertę. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4. Termin realizacji zamówienia: 11.07.2017r i 17.07.2017r. 5. Miejsce złożenia oferty: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul. Żeromskiego 34 , pokój nr 12. W celu zachowania terminu dopuszcza się przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres: adyndor@pcprmielec.pl lub na nr fax. (17) 780 04 50, a następnie dostarczenie oryginałów dokumentów do siedziby Zamawiającego do 21.06.2017r. 6. Termin składania ofert: do 19.06.2017r. 7. Warunki płatności: przelew 30 dni. 8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Anna Dyndor, Agnieszka Sądel. 9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, wyłącznie na druku załączonym do niniejszego pisma. Złożenie odpowiedzi na niniejsze zapytanie nie zobowiązuje Zamawiającego do dokonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w sytuacji gdy najniższa proponowana cena przekroczy kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano