A A A

Ogłoszenie

27.04.2022

logo3.png

OGŁOSZENIE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu ogłasza nabór osób chętnych do udziału w projekcie konkursowym „Program aktywizacji społeczno-zawodowej
w Powiecie Mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Celem projektu jest  poprawa jakości życia poprzez nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych u co najmniej 25 uczestników projektu, wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy u co najmniej 20 uczestników projektu, dostosowanie kompetencji/kwalifikacji do potrzeb rynku pracy u co najmniej 14 uczestników projektu, do końca 09.2022r. 

 

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego poprzez zastosowanie zintegrowanych oraz zindywidualizowanych programów realizowanych w oparciu o ścieżkę reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, zdrowotnym, zawodowym zawierających instrumenty odpowiadające na indywidualne potrzeby poprzez poprawę zdolności do zatrudnienia.

 

W projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku od 18 roku życia, niepracujące  w tym bierne zawodowo, o różnym poziomie wykształcenia, z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałe na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Mielec: gmina miejska Mielec, gmina wiejska Mielec, gmina Przecław, gmina Tuszów Narodowy w  Powiecie Mieleckim t.j.:

 

  • osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i/lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994r.
    o ochronie zdrowia psychicznego

W projekcie zaplanowano następujące wsparcie:

  • Społeczne: Racjonalna Terapia Zachowania.
  • Zdrowotne

- Zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających (w tym dostosowanie indywidualnego    programu ćwiczeń dla uczestnika projektu),

- Poradnictwo psychologiczne.

  • Zawodowe:

- Doradztwo zawodowe,

- Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe.

 

Na czas kursu wypłacane będzie stypendium szkoleniowe Uczestnikom projektu.

Zapraszamy osoby spełniające kryteria do udziału w projekcie.

 

 

Bliższe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul. Żeromskiego 34, pokój 1 tel. 17 78 00 559 w godzinach pracy od pn.-pt. 7.30-15.30.

Formularz rekrutacyjny dostępny jest w siedzibie PCPR w Mielcu oraz na stronie internetowej www. pcprmielec.pl

Okres realizacji projektu: 01.09.2021r. do 30.09.2022r.

 

Nabór będzie prowadzony do momentu zakwalifikowania 25 uczestników projektu!