Aktualności

Wybierz kategorię aktualności
  • Wszystkie
  • Informacje
19.10.2018
Informacje

Rozeznanie rynku (szacowanie wartości zamówienia) - koncentratory tlenu

Rozeznanie rynku (szacowanie wartości zamówienia) - koncentratory tlenu

19.10.2018
Informacje

Rozeznanie rynku (szacowanie wartości zamówienia) - dostawa sprzętu (...)

Rozeznanie rynku (szacowanie wartości zamówienia) - dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego.

05.10.2018
Informacje

Ekonomia społeczna w działaniu

Relacja z odbywającej się w dniach 20-21 września 2018 r. wizyty studyjnej organizowanej przez Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ROWES).

21.08.2018
Informacje

Punkt Interwencji Kryzysowej

Informacje dotyczące Punktu Interwencji Kryzysowej

18.07.2018
Informacje

"Dobry Start" dla ucznia

Komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. programu "Dobry Start dla ucznia

28.05.2018
Informacje

Zostań rodziną zastępczą

PCPR Mielec w dalszym ciągu poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze

26.05.2018
Informacje

Dzień Matki

Życzenia z okazji Dnia Matki - komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

08.05.2018
Informacje

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018r.

22.03.2018
Informacje

Podniesienie wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych

Uchwała Rady Powiatu Mieleckiego NR XXXIX/277/2018 z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Mielcu

ul. Żeromskiego 34
39-300 Mielec
tel. (17) 78 00 470
fax: (17) 78 00 473
e-mail: pcpr@powiat-mielecki.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Mielcu

tel. (17) 78 00 478, (17) 78 00 477
e-mail: pzo@pcprmielec.pl 

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

tel. (17) 78 00 433

img_67831.jpg

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano