A A A

Nabór - Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim

26.08.2018

Nabór - Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu ogłasza nabór osób chętnych do udziału w projekcie konkursowym „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest poprawa jakości życia wśród 60 uczestników projektu poprzez nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych u co najmniej 26 uczestników projektu, wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy u co najmniej 27 uczestników projektu, dostosowanie kompetencji i/lub kwalifikacji do potrzeb rynku pracy u co najmniej 31 uczestników projektu, nabycie doświadczenia zawodowego u min. 28 uczestników projektu do końca 30.06.2018r.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby w wieku od 18 do 64 lat, niepracujące i nieposzukujące pracy (lub pracujące – dotyczy jedynie grupy osób przebywających w pieczy zastępczej lub ją opuszczających), o różnym poziomie wykształcenia, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałe na terenie Powiatu Mieleckiego t.j.:

osoby niepełnosprawne korzystające ze świadczeń z pomocy społ. zgodnie z Ustawą z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społ. lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społ. tj. spełniające co najmniej 1 z przesłanek określonych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i/lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.
osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, jednocześnie nie korzystające z innych środków towarzyszących w ramach w/w programu,
osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, o których mowa w ustawie z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i/lub ustawie o pomocy społecznej.

W projekcie zaplanowano następujące wsparcie:

Społeczne: Racjonalna Terapia Zachowania, Trening dorosłości, Warsztaty racjonalnego gospodarowania budżetem domowym.
Zdrowotne: Zespół ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo i zajęć rehabilitacyjnych., Indywidualną terapię psychologiczną.
Edukacyjne: Kursy kompetencyjne: m.in. Podstawy obsługi komputera z pakietem MS Office, Grafika komputerowa i tworzenie witryn internetowych, Sprzedawca wraz z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów fakturujących, Kelner-barman, Stylizacja paznokci i inne. Na czas kursu wypłacane będzie stypendium szkoleniowe uczestnikom projektu.
Zawodowe:
Kursy zawodowe m.in.: Spawacz MAG/TIG, Magazynier z obsługą wózków widłowych, Florysta, Kucharz zawodowy, Kierowca kat. C + kurs kwalifikacji wstępnej, Cukiernik. Na czas kursu wypłacane będzie stypendium szkoleniowe uczestnikom projektu.
Doradztwo zawodowe, -
Staże zawodowe trwające min. 3 miesiące max. 12 miesięcy (ze stypendium stażowym w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę naliczanego proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę.

Zapraszamy osoby spełniające kryteria do udziału w projekcie.

Bliższe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul. Żeromskiego 34, pokój 11 i 12. Tel. 17 78 00 450.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie PCPR w Mielcu oraz na stronie internetowej www. pcprmielec.pl

Okres realizacji projektu: 01.08.2016r. do 30. 06.2018r.

Dokumenty związane z realizacją projektu znajdują się w zakładce „Wnioski do pobrania”.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano