A A A

Dział ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

 • Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny

- pracownik socjalny – Anna Ząbek tel.: (17) 78 00 472

 • Umieszczanie w Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy

- główny specjalista- Maciej Kapinos tel.: (17) 78 00 472

 • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się, turnusów rehabilitacyjnych

- pracownik administracyjny – Katarzyna Streb tel.: (17( 78 00 470

 • Program Aktywny Samorząd

- starszy księgowy – Joanna Miśtura-Surzydecki tel.: (17) 78 00 475

 

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

 • Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:

- Agnieszka Blicharz tel.: (17) 78 00 491

- Dominika Sztuka

- Kinga Babula

- Agnieszka Sądel

 • Starszy specjalista pracy z rodziną – Joanna Marnik tel.: (17) 78 00 474
 • Sekcja świadczeń

- konsultant – Anna Dyndor tel.; (17) 78 00 471

-referet prawny – Tomasz Micek

Punkt Interwencji Kryzysowej

- psycholog – Anna Stobierska tel.: (17) 78 00 505

- pracownik socjalny – Edyta Ćwięka tel.: (17) 78 00 505

 

Zespół ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych realizacja projektów

- Kierownik projektu – Anna Dyndor tel.: (17) 78 00 471

 

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

- pracownik administracyjny – Marta Cisło tel.: (170 78 00 433

 

Dział Finansowo-Księgowy

 • Główny księgowy

- Agnieszka Rodzajewska tel.: (17) 78 00 476

 • Starszy księgowy

- Joanna Miśtura-Surzydecki te4l.: (17) 78 00 475

 • Specjalista

- Monika Książek Brzdęk tel.: (17) 78 00 476

 • Pracownik administracyjny

- Agnieszka Gajda tel.: (17) 78 00 476

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano