A A A

Dofinansowanie - TURNUSY REHABILITACYJNE

29.12.2023

Zapraszamy do aplikowania w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) w obszarze dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Dzięki Systemowi SOW aplikowanie o środki PFRON możliwe jest bez wychodzenia z domu i poza godzinami pracy urzędu, dając tym istotną przewagę nad tradycyjną formą papierową, która wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie. Wniosek złożony za pomoca Sytemu SOW umożliwia elektroniczny obieg takich dokumentów jak "Informacja o wyborze organizatora, Oświadczenie organizatora, czy Informacj o przebiegu turnusu, a także umożliwia elektroniczna korespondencję miedzy Wnioskodawcą, Realizatorem i Organizatorem turnusu. Wniosek wraz załącznikami dostępny  w Systemie SOWjak_zlozyc_wniosek_w_sow_oraz__jak_zalozyc_profil_zaufany.pdf

Dokumety wymagane celem uzyskania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego

1. wniosek_turnus_rehabilitacyjny.pdf

2. turnus_rehab_-_zaswiadczenie_lekarskie.pdf

3. kopia orzeczenia o niepełnosprawnosci lub orzeczenie równoważne 

4.oswiadczenie_o_kontynuowaniu_nauki.pdf

5. oswiadczenie_-_turnus_rehabilitaxcyjny.pdf

6. pełnomocnictwo lub zaświadczenie o opiece prawnej - o ile dotyczy

7. Rodo- klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf

Po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania

1.  inormacja_o_wyborze_trun.doc - złożona w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niz na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego

2. oświadczenie_organizatora - złożone przez organizatora turnusu nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego

TURNUS REHABILITACYJNY oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, miedzy innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych w turnusie. Turnusy rehabilitacyjne mobilizują do kontaktów z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania, pobudzają rozwój osobisty.

Rodzaje turnusów rehabilitacyjnych:

 1. usprawniająco-rekreacyjny,
 2. rekreacyjno-sportowy i sportowy,
 3. szkoleniowy,
 4. psychoterapeutyczny,
 5. rozwijający zainteresowania i uzdolnienia,
 6. nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

 

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba niepełnosprawna, pod warunkiem że:

 1. posiada ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 1, art.5 lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.
 2. została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 3. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 4. przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty (art. 10e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) :
 5. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 6. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

 

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że:

 1. wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna,
 2. opiekun:

a) nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,

b) nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,

c) ukończył 18 lat, lub

d) ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej

Wysokość dofinansowania wynosi:

 1. 30% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 2. 27% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 3. 25% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 4. 20 % przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 5. 20% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

 

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym:

 1. składa wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca pobytu wraz z wymaganymi załącznikami:
 2. kopią orzeczenia, o którym mowa w art. 1, art.5  lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopią orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r.
 3. wnioskiem lekarza, pod którego opieką znajduję się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

 

Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Osoba Niepełnosprawna, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, przekazuje Centrum pomocy informację o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła.

 

Turnusy rehabilitacyjne mogą odbywać się w ośrodkach na terenie całego kraju. Organizator i ośrodek w którym turnus się odbywa muszą posiadać odpowiednio wpis do rejestru ośrodków i organizatorów obejmujący okres trwania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną.

Rejestr Organizatorów i Ośrodków, które posiadają aktualne wpisy znajduje się na stronie internetowej : empatia.mpips.gov.pl

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych