A A A

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020

13.02.2020 Kategoria: Informacje


Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Mielcu realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 ,  na podstawie uchwały Rady Powiatu Mieleckiego Nr XV/156/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. o przystąpieniu do realizacji Programu.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do należytego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. 

Źródłem finansowania są środki Funduszu Solidarnościowego, którego główną ideą jest min. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.            

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej orz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych „Uczestnikami Programu”.

 Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

  Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej nie mogą świadczyć:

 1. osoby będące członkami rodziny,
 2. opiekunowie prawni,
 3. osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu.

 Usługi asystenta  osoby niepełnosprawnej  polegają na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez Uczestnika Programu miejsce (np.: dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, świątynie, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);
 2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 4. załatwianiu spraw urzędowych;
 5. nawiązywaniu kontaktów/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 6. korzystanie z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawy itp.)

W ramach usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1507,z późn. Zm.) , a także usługi o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00- 22:00,  a limit godzin usług asystenta przypadającego na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

W ramach programu  asystent osoby niepełnosprawnej ma zapewnione:

 1. wynagrodzenie (koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usługi asystenta nie może przekroczyć 30 zł);
 2. zwrot kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej;
 3. koszty ubezpieczeń OC i NNW związanych ze świadczeniem usługi asystenta.

 Aby skorzystać z usługi asystenta osoby niepełnosprawnej należy złożyć:

 1. kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej;
 2. oświadczenie Uczestnika Programu;
 3. oświadczenie dotyczące korzystania z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych;
 4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

 Czas trwania programu – 2020 r.

 

UWAGA:

Uczestnik Programu (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

 

Więcej informacji można uzyskać w pok. 17  pod numerem telefonu 17 7800470.

program_asystent_osobisty_osoby_niepelnosprawnej_-_edycja_2019-2020-1.pdf

https://www.gov.pl/web/rodzina/ruszaja-uslugi-asystenta-osobistego-dla-osob-niepelnosprawnych

Formularze i dokumenty do pobrania w dziale "Wnioski i dokumenty - Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020", lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu, ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, tel. 17 7800487 kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano